آموزش خیاطی دوختنی

الگو تصویری آستين چين دار پشت بلند

✅نکات:عد از برش، پايين آستين ليفه بدوزيد و كش رد كنيد يا چين دهيد و جمع كنيد و با نوار اريب پاكدوزي كنيد.
?متراژ پارچه:يك قد استين بلند + 15 سانت
?جنس پارچه:لخت و ريزش دار مانند حرير و كرپ حرير
❤️قسمت های قرمز=دورریز
?قسمت هاي رنگی =اوازمان و اضافه شده به الگو

دوختنی

دیدگاه‌ها

0